Jedinečná příroda Vřesové studánky bojuje o přežití. Pomozte ji zachránit!

Realizace záměru výstavby kaple a turistické chaty s restaurací a ubytováním na jednom z nejcennějších míst Jeseníků – pod vrcholem Červené hory v lokalitě Vřesové studánky – by znamenala faktický zánik místní mimořádné přírody. Tam, kde dnes můžeme v tichu hor rozjímat a vnímat duchovní a přírodní kouzlo místa, bychom se již brzy setkali s restaurací, lidským mraveništěm, odpadky, auty nutnými pro provoz chaty… Vzácné druhy rostlin i živočichů v okolí by byly v přímém ohrožení a ztratily by své poslední útočiště.

Usilujeme o zachování divoké přírody u nás. Zároveň plně podporujeme k přírodě šetrné formy turistiky. Výstavba obou uvedených objektů s trvalým provozem a osídlením v jednom z nejcennějších území Jeseníků dle našeho názoru takovou formou turistiky není.

Realizace projektu je navíc zbytečná, Červenohorské sedlo s rozsáhlým a komplexním zázemím pro turisty je vzdálené pouhé 4 kilometry. A jak to u podobných staveb bývá, do budoucna nelze vyloučit rozšíření projektu.

Stavbu objektů investor plánuje v období podzim 2016 až léto 2019. Schvalovací proces je ovšem teprve na začátku. Společně můžeme realizaci projektu zabránit a zachránit tak pro další generace jeden z posledních koutů moravské divočiny. Zasláním e-mailu kompetentním osobám státní správy a příznivcům plánované výstavby se postavíte za Vřesovou studánku v její současné jedinečné kráse. O aktuálním vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Ministerstvo životního prostředí deklarovalo, že výstavba na Vřesové studánce může mít negativní vliv na ochranu přírody. V rámci procesu EIA se k nám připojilo více jak 100 osob, aby vyjádřilo negativní postoj k zástavbě jednoho z posledních koutů moravské divočiny. Naše práce bude vyžadovat ještě další měsíce úporné práce, ale cíl máme jasný. Nenecháme zničit jedno z posledních míst v Hrubém Jeseníku, jehož stávající genius loci zasáhl tisíce milovníků přírody.

Pokud Vám záchrana přírody Jeseníků není lhostejná, napište svůj názor odpovědným představitelům veřejné správy a církve, kteří mohou necitlivou stavbu zastavit.

K naší výzvě se připojilo již4020 lidí. Připojte se i vy!

Deset podmínek aneb co developer zanedbal v oznámení EIA

1.

Předložit variantní řešení záměru (např. obnova poutního místa v omezeném rozsahu).

2.

Doplnit biologický (zoologický a botanický) průzkum dotčené lokality obsahující vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů (hluk, světelné znečištění, stavební práce, provoz, apod.).

3.

Doplnit vyhodnocení vlivu záměru na dochovaný krajinný ráz.

4.

Vypracovat hodnocení ovlivnění přírody dotčené lokality působením trvalého osídlení a zvýšenou návštěvností.

5.

Doplnit relevantní vyhodnocení dopravní zátěže lokality.

6.

Předložit hydrogeologické vyhodnocení vlivu realizace záměru na bilanci podzemních vod ve vztahu k zásobování záměru pitnou vodou.

7.

Zpracovat vyhodnocení vlivu provozu záměru na povrchové vody, a to zejména s ohledem na zajištění kvality vod ve vodním zdroji Hučivá Desná.

8.

Doplnit vyhodnoceni vlivu záměru na funkčnost územního systému ekologické stability.

9.

Doplnit geologické vyhodnocení lokality ve vztahu k evidovanému sesuvnému území.

10.

Zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky zaslané k oznámení EIA (včetně všech připomínek neziskových organizací a jednotlivých osob.)

Vyjádřete svůj nesouhlas s výstavbou nové turistické chaty na Vřesové studánce

Vážení,
dostaly se ke mně informace o záměru vybudovat turistickou chatu a kapli v lokalitě Vřesová studánka na masivu Červené hory v Jeseníkách. Součástí má být provoz restaurace, ubytování a trvalé osídlení tohoto jedinečného místa. Jen výstavba objektů by trvala tři roky se vším negativním, co s tím souvisí. Provoz objektů by znamenal významné čerpání stále vzácnější vody v pramenné oblasti, produkci splaškových vod a odpadů a úpravu stávající lesní cesty vč. dopravní zátěže spojené s provozem chaty. To vše, společně s nárůstem návštěvnosti a možností konání různých veřejných akcí, by vedlo k zániku evropsky významné přírody a dnešního duchovního rozměru místa.

Laskavě Vás proto žádám, abyste:

 • zachovali přírodu na masivu Červené hory a neumožnili výstavbu objektů v této lokalitě,
 • zajistili potřebnou péči o místní výjimečnou přírodu, aby byla zachována druhová pestrost se vzácnými druhy rostlin a živočichů.

Děkuji Vám a věřím, že se nám společně podaří tento jesenický klenot uchovat pro nás i pro budoucí generace.

Chcete podpořit výchozí námitky Hnutí DUHA?

Vyberte adresáty svého dopisu

Hnutí DUHA - místní skupina Olomouc

Hnutí DUHA Olomouc se zasazuje o zlepšení stavu životního prostředí a informovanost občanů o ekologických tématech. Zapojujeme se do správních řízení, kontrolujeme dodržování zákona o ochraně přírody, vedeme osvětovou kampaň zaměřenou na ochranu našich velkých šelem.

Výzvu také podporují

 • Společnost přátel Jeseníků
 • ČSOP Šumperk
 • Spolek průvodců Jeseníky, z. s.
 • ČSOP Hořepník
 • ČSOP Jeseníky
 • Česká společnost ornitologická
 • Moravský ornitologický spolek
 • ČSOP Morava
 • doc. RNDr. Ladislav Miko PhD., bývalý ministr životního prostředí a jeden z nejvýše postavených Čechů v orgánech Evropské unie
 • prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc., vedoucí katedry zoologie a Ornitologické laboratoře PřF UP v Olomouci (PřF UP)
 • doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., v.r., děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU)
 • doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., v.r., katedra biologie a ekologie, PřF OU
 • Mgr. Josef Kašák, Ph.D., v.r. Mendelova univerzita v Brně
 • RNDr. Zdeněk Majkus, CSc., v.r., katedra biologie a ekologie, PřF OU
 • RNDr. Martin Adamec Ph.D., v.r., katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF OU
 • Ing. Radek Dušek, Ph.D., v.r., katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF OU
 • doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D., v.r., vedoucí Katedry biologie a ekologie, PřF OU
 • RNDr. Jan Dungel, přírodovědec, cestovatel, malíř, grafik a ilustrátor
 • RNDr. Jiří Petr, režisér a kameraman dokumentárních filmů o přírodě
 • RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. v.r., Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP
 • doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D., v.r., katedra zoologie a Ornitologická laboratoř, PřF UP v Olomouci
 • Pavel Pitra, v.r., Université de Rennes, Géosciences Rennes
 • Tomáš Kočko, písničkář a popularizátor původní moravské a slovanské umělecké tvorby

Kontaktujte nás
barbora.hertlova@hnutiduha.cz · 736 437 021